1596
post-template-default,single,single-post,postid-1596,single-format-standard,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,side_area_over_content,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Łatwiejszy dostęp pacjentów do danych medycznych

6 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r., nowelizującą ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dzięki danej zmianie wprowadzony zostanie łatwiejszy dla pacjentów dostęp do danych medycznych. Planowana zmiana będzie dotyczyć przede wszystkim wprowadzenia Internetowego Konta Pacjenta (dalej: IKP), dzięki któremu pacjenci uzyskają łatwy dostęp do dotyczących ich danych medycznych.

WPROWADZANE ZMIANY

Za pośrednictwem IKP pacjenci lub ich przedstawiciele ustawowi uzyskają dostęp do informacji o, m.in.:

 • już udzielonych lub zaplanowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, a także kwot środków publicznych przeznaczonych na pokrycie udzielonych pacjentowi świadczeń,
 • wystawionych zaświadczeniach/zwolnieniach lekarskich (na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa),
 • aktualnie posiadanym przez pacjenta prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz jego podstawie prawnej,
 • wysokości składki płaconej na ubezpieczenie zdrowotne oraz dacie zgłoszenia do ubezpieczenia,
 • wysokości kwoty podlegającej refundacji dla poszczególnych wyrobów medycznych, produktów leczniczych czy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

POZOSTAŁE ZMIANY WPROWADZANE NOWELIZACJĄ

IKP ma także umożliwić pacjentom składanie oświadczeń, na przykład o:

 • upoważnieniu innej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta,
 • wyrażeniu zgody/odmowie wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • wyrażeniu zgody/wycofaniu zgody na udzielanie informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, możliwych do przewidzenia następstwach ich zastosowania oraz zaniechania ich stosowania oraz o wynikach leczenia.

Należy wskazać, że Internetowe Konto Pacjenta będzie zintegrowane z prowadzonym przez NFZ systemem: Zintegrowany Informator Pacjenta. Dzięki temu do części usług dostępnym w tym systemie pacjent uzyska dostęp właśnie w ramach IKP. Możliwy będzie także dostęp do IKP za pośrednictwem Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie IKP, usługodawcy oraz inne podmioty prowadzące rejestry medyczne, będą obowiązane dostosować swoje systemy teleinformatyczne z minimalnymi wymaganiami technicznymi. Wymagania te zostaną wskazane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra właściwego ds. Zdrowia.

Na dostosowanie systemów teleinformatycznych podmioty będą miały 9 miesięcy od daty ujawnienia wymagań. Niemniej jednak termin ten może ulec przedłużeniu. Jaki jest cel wprowadzenia jednolitych wymagań dla wszystkich podmiotów? Dzięki temu nastąpi ujednolicenie pod względem technicznym oraz funkcjonalnym lokalnych systemów. Dodatkowo w ten sposób będą one komplementarne, dzięki czemu nastąpi łatwość wymiany danych.

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

Kolejną zmianą wprowadzoną przez daną nowelizację jest możliwość wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, nie tylko po bezpośrednim zbadaniu pacjenta, ale także po przeprowadzeniu badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Nadto, w sytuacjach gdy jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta, będzie istniała możliwość wystawienia recepty bez osobistego zbadania pacjenta, w celu kontynuacji leczenia albo kontynuacji zaopatrzenia pacjenta w wyroby medyczne.

Dodatkowo, podpisana ustawa wprowadza także zmiany w innych obowiązujących przepisach prawa, a mianowicie ustawach o:

 • zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 • prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • zawodach pielęgniarki i położnej,
 • ustawie Prawo farmaceutyczne.

Co do zasady, nowelizacja ma wejść w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z nielicznymi wyjątkami.

Marta Leśniewska

Jestem radcą prawnym, na co dzień rozwiązującym problemy prawne w podmiotach leczniczych. W szczególności specjalizuję się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych, odszkodowań za błędy medyczne oraz ochrony danych osobowych.