1654
post-template-default,single,single-post,postid-1654,single-format-standard,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,side_area_over_content,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Za dyżury medyczne lekarzy rezydentów zapłaci minister

Wszystko wskazuje na to, że dyrektorzy placówek szpitalnych odetchną z ulgą. Problem dotyczy finansowania dyżurów lekarskich realizowanych przez lekarzy rezydentów. Do tej pory w treści ustaw (o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; o zawodach lekarza i lekarza dentysty) dość nieprecyzyjnie określono sposoby finansowania pracy specjalizujących się lekarzy. I chociaż ustawa lekarska określała w jaki sposób lekarze rezydenci będą wynagradzani, jednak brakowało precyzyjnych regulacji dotyczących wynagrodzenia za pełnione przez nich dyżury.

Jakkolwiek dotychczas nie stanowiła problemu sytuacja, w której rezydent dyżurował w szpitalu z którym miał zawartą umowę o pracę. Wówczas rezydent realizował świadczenia zdrowotne w tej placówce w trybie dyżurowym za co miał płacone wynagrodzenie. Niemniej jednak trudny temat pojawiał się w sytuacji, gdy rezydentów w realizacji programu specjalizacji zmuszano do odbywania szkolenia specjalizacyjnego czy staży kierunkowych w innych jednostkach szpitalnych poza macierzystą. Co oczywiste jawiło się wówczas uzasadnione pytanie – kto ma zapłacić rezydentowi za pełnienie obowiązkowych – przewidzianych programem szkolenia specjalizacyjnego dyżurów w tej jednostce leczniczej?

Pomysł na rozwiązanie problemu z wynagradzaniem lekarzy rezydentów

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę w zakresie finansowania dyżurów medycznych pełnionych w ramach realizacji programu specjalizacji przez lekarzy rezydentów.

Dotychczas lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach specjalizacji otrzymywał wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów. Umowa taka zawarta jest z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy. Dodatkowo należy wskazać, że praktyka taka jest powszechna niezależnie od formy specjalizacji. Choć rozwiązanie to w dalszym ciągu pozostaje aktualne dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w innych formach niż rezydentura.

Planowane ustawowe zmiany

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa nowelizująca wprowadza istotną zmianę. Lekarzom rezydentom będzie przysługiwało wynagrodzenie za pełnienie dyżuru. A to na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne. Co istotne, wynagrodzenie to sfinansuje Minister Zdrowia.

W zmienianym przepisie art. 16j ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zapewniono przekazanie środków na ten cel przez ministerstwo.

Przepisy ustawy nowelizującej zawierają rozwiązania będące wynikiem dialogu społecznego pomiędzy Ministrem Zdrowia i przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Strony tego dialogu za podstawowy cel swoich działań określiły zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawę ich jakości. Ma się to odbyć m.in. przez zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym.

Podsumowując, przepisy ustawy nowelizującej zawierają rozwiązania będące wynikiem dialogu pomiędzy Ministrem Zdrowia i przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Natomiast tekst podpisanej przez Prezydenta RP ustawy nowelizującej znajduje się tu.

Tomasz Drabot

Jako radca prawny zawodowo zajmuję się praktycznymi aspektami prawa medycznego, świadcząc doradztwo prawne w podmiotach leczniczych. Reprezentuję podmioty medyczne w sporach o błędy medyczne, wytaczanych przez pacjentów lub ich rodziny.